Logo gravhoj.jpg

Klub / Aktiviteter

Ordinær generalforsamling

Orienteringsklubben Roskilde
Indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19:00 i Klubhuset, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægternes §8:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 2017 til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Kassereren forelægger budget 2018 med forslag til kontingentstørrelse
 7. Valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer, udvalgsformænd samt revisorer
  1. I lige år vælges formand og sekretær
          (Formand Michael Leth Jess og sekretær Jørgen Krogh genopstiller)
  2. I ulige år vælges næstformand og kasserer
  3. Hvert år vælges formænd for udvalgene
          (Formand for Klubhusudvalg Per Tripax genopstiller ikke. Alle andre udvalgsformænd
          er villige til genvalg, dog har Stævne- og Kommunikationsudvalg ingen formænd …)
  4. Hvert år vælges to revisorer
 8. Eventuelt

Det betyder, at på generalforsamlingen i år skal vælges a), c) og d)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (forslag sendes til formand@okr.dk senest torsdag den 26. januar 2018).

Regnskab for 2017, budget for 2018, skriftlig årsberetning samt evt. indkomne forslag kan efter 1. februar tilsendes pr. e-mail ved henvendelse til formand@okr.dk.

Bestyrelsen vil i tilslutning til generalforsamlingen afholde:

       Temadrøftelse om klublivet i OK Roskilde

Det vil vi gerne have forslag til og organiserer derfor en gruppedrøftelse om de tre emner.

Vel mødt    
Bestyrelsen    

Printvenlig udgave (pdf)


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     16. januar 2018