Logo gravhoj.jpg

Klub / Aktiviteter

Ordinær generalforsamling

Orienteringsklubben Roskilde
Indkalder til ordinær generalforsamling

Mandag den 3. februar 2020 kl. 19:00 i Klubhuset, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægternes §8:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 2019 til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Kassereren forelægger budget 2020 med forslag til kontingentstørrelse
 7. Valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer, udvalgsformænd samt revisorer
  1. I lige år vælges formand og sekretær
          (Formand Michael Leth Jess og sekretær Jørgen Krogh genopstiller)
  2. I ulige år vælges næstformand og kasserer
          (Da Max Münsberg kun blev valgt for 1 år, skal der ekstraordinært vælges ny kasserer.
           Da der ikke blev valgt nogen næstformand sidste år skal en sådan vælges i år)
  3. Hvert år vælges formænd for udvalgene
          (Alle udvalgsformænd er villige til genvalg, dog har Stævne- og Kommunikationsudvalg
          ingen formænd …)
  4. Hvert år vælges to revisorer
          (De nuværende revisorer ønsker at genopstille)
 8. Eventuelt

Det betyder, at på generalforsamlingen i år skal vælges a), b), c) og d)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (forslag sendes til formand@okr.dk senest mandag den 20. januar 2020).

Regnskab for 2019, budget for 2020 og skriftlig årsberetning kan efter 27. januar tilsendes pr. e-mail ved henvendelse til formand@okr.dk.

Vel mødt    
Bestyrelsen    


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     12. januar 2020