Logo Stævneplads

Om OK RoskildeVedtægter for Orienteringsklubben Roskilde


1. Navn og Hjemsted
Klubbens navn er Orienteringsklubben Roskilde (OK Roskilde). Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune.

2. Formål
Klubbens formål er at virke til fremme for og udvikling af orienteringsidrætten i Roskilde og omegn samt give alle mulighed for et aktivt friluftsliv.

3. Tilknytning
Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF), samt relevante organisationer og specialforbund. Klubben er underlagt disses love og bestemmelser.

4. Ledende organer og tegningsret
Orienteringsklubbens anliggender varetages af

Klubben tegnes udadtil af formanden og kassereren i fællesskab.
Ved salg og pantsættelse af fast ejendom samt optagelse af lån tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
Kassereren kan modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Bestyrelsen kan bemyndige medlemmer af klubben til at tegne denne i nærmere fastsat omfang.

5. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt formanden for hvert af udvalgene.
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov og mindst to gang pr. halvår, eller hvis der foreligger en skriftlig opfordring dertil fra mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, eksempelvis per e-mail, af formanden med mindst 8 dages varsel.
Ethvert lovligt indvarslet bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning på et bestyrelsesmøde bortfalder forslaget.
Over alle bestyrelsesmøder optages referat, der udsendes i klubbens medlemsblad eller på klubbens hjemmeside.

6. Formand, næstformand, kasserer og sekretær
Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for en toårig periode med mulighed for genvalg.
Formand og sekretær vælges i lige år.
Næstformand og kasserer vælges i ulige år.
Hvis en af disse fire forlader bestyrelsen inden for egen valgperiode, skal der på førstkommende generalforsamling foretages nyvalg til posten for resten af valgperioden.
Formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren tilstræbes ikke at repræsentere et udvalg.

7. Udvalgene
På klubbens ordinære generalforsamling vælges for en etårig periode formænd for følgende udvalg:

En udvalgsformand kan ved frafald i løbet af året erstattes af en af bestyrelsen godkendt person som udvalgsformand frem til næste generalforsamling.
Udvalgsformanden orienterer løbende bestyrelsen om ændringer i udvalgets sammensætning.
I henhold til klubbens mål og værdier fastlægger bestyrelsen en gang om året arbejdsbeskrivelser for udvalgene og andre tillidsposter.
En udvalgsformand kan kun repræsentere 1 udvalg i bestyrelsen.
Såfremt en udvalgsformand er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan vedkommende udpege et andet medlem af udvalget til at møde på sine vegne.

8. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. februar.
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske på klubbens hjemmeside og/eller i medlemsbladet.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

Referatet godkendes af dirigent og formand og udsendes i klubbens medlemsblad og/eller på klubbens hjemmeside senest 4 uger efter generalforsamlingen.
Skriftlig afstemning kan foretages, hvis mindst ét stemmeberettiget medlem fremsætter ønske herom.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig stand være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sikre, at klubbens medlemmer kan få kendskab til forslaget ved at gøre forslaget tilgængeligt på klubbens hjemmeside, ved at sende forslaget pr e-mail til klubbens medlemmer eller bringe forslaget i klubbens medlemsblad.
Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra aktive medlemmer med stemmeret.
Afstemning afgøres ved simpelt flertal bortset fra vedtægtsændringer, som omtales under punkt 15.

9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, enten efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/10 af klubbens stemmeberettigede medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen med forslag til dagsorden.
Indvarsling som ved ordinær generalforsamling.

10. Medlemmer
Klubben kan optage aktive og passive medlemmer.
Aktive medlemmer inddeles i seniorer og juniorer efter Dansk Orienterings-Forbunds bestemmelser.
Stemmeberettiget og valgbar er alle aktive medlemmer, som er fyldt 15 år.
Passive medlemmer har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

11. Regnskab og revision
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi. Klubbens kasserer fører bogholderi, og det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.
Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.
Til revision af regnskabet vælger generalforsamlingen af medlemmer udenfor bestyrelsen to revisorer.
Revision af regnskabet skal foretages hvert år inden generalforsamlingen.
Regnskabet skal være revisorerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

12. Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

13. Hæftelse
For klubbens forpligtelser hæfter alene klubbens formue.
Bestyrelsen sørger for, at klubbens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på klubbens vegne.

14. Karantæne og eksklusion
Et medlem, der bevidst modarbejder klubben eller skader dens omdømme og arbejde, kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller eksklusion. Afgørelsen kan indankes for generalforsamlingen.
Er et medlem trods påmindelser fra kassereren i restance, kan bestyrelsen ekskludere dette medlem.
Genoptagelse af et medlem, der er ekskluderet på grund af restance, kan kun ske mod betaling af restancen.

15. Vedtægtsændringer
Forslag om vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest ved udløbet af den i §8 fastsatte 14-dages frist for indgivelse af forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling.
Vedtagelse kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.
Hvis dette flertal ikke opnås, kan forslaget vedtages med simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal da afholdes senest 6 uger efter den ordinære generalforsamling.

16. Opløsning af klubben
Opløsning af klubben kan finde sted, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer for det på den ordinære generalforsamling.
Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er til stede, og et flertal af de fremmødte ønsker klubben opløst, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvorpå opløsning kan ske ved almindelig stemmeflerhed.
Ved opløsning af klubben anvendes dens nettoformue til sportsligt formål efter generalforsamlingens beslutning.
Såfremt ejendommen Bjældevej 20, 4000 Roskilde, fortsat måtte være i klubbens besiddelse, skal denne dog vederlagsfrit tilbageskødes til Roskilde Kommune, også med henblik på anvendelse til sportsligt formål, jf. den mellem klubben og Roskilde Kommune indgåede aftale af foråret 1996 om klubbens overtagelse af Bjældevej 20.

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen i Orienteringsklubben Roskilde den 3. februar 2020.

Printvenlig udgave (pdf) af Vedtægterne.


okroskilde@okr.dk    Bjældevej 20, 4000 Roskilde        webteam@okr.dk    24. februar 2020